cart.general.title

Quan Hệ Cổ Đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NĂM 2024

NỘI DUNG TÀI LIỆUTHỜI GIAN CẬP NHẬT
Biên Bản Họp ĐHĐCĐ năm 202411/05/2024
Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và các văn bản đính kèm11/05/2024
01. Thông báo mời họp16/05/2024
02. Chương trình Đại Hội16/05/2024
03. Báo cáo hoạt động _ BGD kinh doanh 2023 và phương hướng 202416/05/2024
04. Tờ trình BCTC kiểm toán 2023
 4.1. BCTC 2023 kiểm toán
16/05/2024
05. Tờ trình phân phối lợi nhuận16/05/2024
06. Tờ trình báo cáo chào bán cổ phần tăng vốn và đăng ký công ty đại chúng16/05/2024
07. Báo cáo hoạt động_BKS 2023_ĐHĐCĐ16/05/2024
08. Báo cáo HĐQT 2023 và định hướng 202416/05/2024
09. Tờ trình các nội dung ủy quyền16/05/2024
10. BBH_DHDCD2024_dự thảo16/05/2024
11. NQ_DHDCD 2024_dự thảo16/05/2024
12. Quy chế Đại Hội 202416/05/2024
13. Nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu16/05/2024

 

NĂM 2023

NỘI DUNG TÀI LIỆUTHỜI GIAN CẬP NHẬT
01. Thông báo mời họp19/05/2023
02. Chương trình Đại Hội02/06/2023
03. Báo cáo hoạt động kinh doanh 2022 và phương hướng 202319/05/2023
04. Tờ trình BCTC kiểm toán 2022
 4.1. BCTC 2022 kiểm toán
19/05/2023
05. Tờ trình phân phối lợi nhuận19/05/2023
06. Tờ trình báo cáo kết quả phương án tăng vốn19/05/2023
07. Báo cáo HĐQT 2022 và định hướng 202319/05/2023
08. Báo cáo hoạt động_BKS 202219/05/2023
09. Tờ trình các nội dung ủy quyền19/05/2023
10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ 2022
 10.1. Phụ lục Điều lệ sửa đổi - dự thảo
30/05/2023
11. Tờ trình miễn nhiệm20/05/2023
12. Tờ trình đăng ký huỷ giao dịch UPCOM19/05/2023
13. Thông báo đề cử ứng cử20/05/2023
14. Đơn đề cử HDQT 2023-202820/05/2023
15. Đơn đề cử BKS 2023-202820/05/2023
16. Đơn ứng cử HĐQT 2023-202820/05/2023
17. Đơn ứng cử BKS 2023-202820/05/2023
18. Mẫu BBH nhóm cổ đông bầu BKS20/05/2023
19. Mẫu BBH nhóm cổ đông bầu HĐQT20/05/2023
20. Mẫu sơ yếu lý lịch20/05/2023
21. BBH_DHDCD2023_dự thảo19/05/2023
22. NQ_DHDCD 2023_dự thảo19/05/2023
23. Quy chế Đại Hội 202319/05/2023
24. Nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu - bầu cử02/06/2023
25. Tờ trình bổ nhiệm - danh sách đề cử05/06/2023
26. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.09/06/2023
27. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2023.09/06/2023

 

NĂM 2022

 NỘI DUNG TÀI LIỆUTHỜI GIAN CẬP NHẬT
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 202219/5/2022
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 202219/5/2022
Tờ trình bầu bổ sung17/5/2022
1. Quyết định HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 202228/4/2022
2. Thông báo mời họp28/4/2022
3. Chương trình Đại hội28/4/2022
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 202228/4/2022
5. Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 202228/4/2022
6. Tờ trình Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán28/4/2022
    6.1. Báo cáo tài chính 202128/4/2022
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 202128/4/2022
8. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 202228/4/2022
9. Tờ trình về việc Đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM  khi đủ điều kiện công ty đại chúng28/4/2022
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát28/4/2022
11. Dư thảo Điều lệ28/4/2022
12. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty28/4/2022
13. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị28/4/2022
14. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát28/4/2022
15. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 202228/4/2022
16. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 202228/4/2022
17. Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ28/4/2022
18. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT/BKS28/4/2022
19. Thông báo đề cử ứng cử28/4/2022
20. Đơn đề cử BKS 2018 – 202328/4/2022
21. Đơn đề cử HĐQT 2018 – 202328/4/2022
22. Đơn ứng cử BKS 2018 – 202328/4/2022
23. Đơn ứng cử HĐQT 2018 – 202328/4/2022
24. Mẫu sơ yếu lý lịch28/4/2022
25. Mẫu BBH nhóm cổ đông bầu BKS28/4/2022
26. Mẫu BBH nhóm cổ đông bầu HĐQT28/4/2022
27. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 202228/4/2022
28. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 202228/4/2022
29. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu28/4/2022
 
 

NĂM 2021

 NỘI DUNG TÀI LIỆUTHỜI GIAN CẬP NHẬT
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 202118/6/2021
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 202118/6/2021
01. Thông báo mời họp27/5/2021
02. Chương trình đại hội27/5/2021
03. Báo cáo hoạt động kinh doanh 2020 và Phương hướng 202127/5/2021
      03.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo tài chính 202027/5/2021
04. Tờ trình phân phối lợi nhuận27/5/2021
05. Báo cáo Ban Kiểm soát27/5/2021
06. Tờ trình các nội dung ủy quyền HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông27/5/2021
07. Dự thảo Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 202127/5/2021
08. Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 202127/5/2021
09. Giấy uỷ quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông 202127/5/2021