cart.general.title

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc "Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty":

  • Tên cổ phần: Cổ phần của Công ty Cổ phần Phát Hành Sách Khánh Hòa.
  • Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
  • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  • Số lượng cổ phần chào bán: 1.400.000 cổ phần.
  • Tổng giá trị phát hành: 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng).
  • Tỉ lệ thực hiện: 38,8889% (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 100 quyền được mua 38.8889 cổ phần mới.
  • Danh sách cổ đông phát hành: chốt ngày 18/10/2023.
  • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 01/11/2023 đến 17h00 ngày 15/11/2023.
  • Thời gian đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 01/11/2023 đến 17h00 ngày 20/11/2023.

Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ Phòng Kế toán tài chính - Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa hoặc điện thoại: 0258 3730 3399 – nhánh 6004 (Ms Thảo).

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm nội dung thông báo:

1.THONG BAO CHAO BAN

2. HUONG DAN QUY TRINH

Mau 1 - GIAY DANG KY MUA CP

Mau 2 - GIAY DE NGHI CHUYEN NHUONG

Mau 3 - GIAY DE NGHI MUA CP NHAN CHUYEN NHUONG