cart.general.title

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào lúc 14h00, ngày 09 tháng 06 năm 2023, tại Sảnh Boardroom - Tầng 4, Khách sạn Quinter Central – Địa chỉ: 86/4 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa (Mã số doanh nghiệp: 4200535578; trụ sở chính: 34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa) được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện 3.587.142 cổ phần – chiếm tỷ lệ 99,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoán tiếp Cổ đông và phát nhận tài liệu.

Cổ đông ký nhận tài liệu Đại hội. 

 

Ông Diệp Thế Nam khai mạc đại hội.

Ông Diệp Thế Nam tiến hành nghi thức khai mạc Đại hội.

Lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

 

Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên báo cáo kết quả danh sách Cổ đông tham dự.

Lưu Huỳnh Diệp Khuyên báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.

 

Ông Hoàng Thanh Bình - Chủ Tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Hoàng Thanh Bình - Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc Đại hội.

 

Ban Chủ tọa đoàn.

Đoàn Chủ Tọa

Ông Hoàng Thanh Bình - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa.

Ông Đỗ Cử Nhân - Chức vụ: Giám đốc Công ty - Thành viên.

Ông Nguyễn Hữu Cấp - Chức vụ: Phó Giám đốc tài chính - Thành viên.

Ông Trần Thái Nhân – Chức vụ: Phó Giám đốc kinh doanh – Thành viên.

 

Ông Trần Thái Nhân - PGĐ Kinh doanh báo cáo hoạt động kinh doanh 2022 và phương hướng 2023

Ông Trần Thái Nhân - PGĐ Kinh doanh trình bày báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt đông kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.

 

Ông Nguyễn Hữu Cấp - PGĐ Tài chính báo cáo tài chính 2023 và tờ trình phân phối lợi nhuận 2022

Ông Nguyễn Hữu Cấp - PGĐ Tài chính trình bày báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

 

Ông Đỗ Cử Nhân - Giám Đốc trình bày báo cáo kết quả việc phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Ông Đỗ Cử Nhân - Giám Đốc trình bày báo cáo kết quả việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. 

Tờ trình hủy việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM; Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ Công Ty

Bà Nguyễn Thị Linh Huệ trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động 2022.

Nguyễn Thị Linh Huệ - Thành viên BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023.

 

Ông Hoàng Thanh Bình trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động 2022.

Ông Hoàng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng 2023.

Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT/BKS; Tờ trình bầu Thành viên HĐQT/BKS.

Ông Nguyễn Văn Liên ý kiến đóng góp.

Ông Nguyễn Văn Liên ý kiến đóng góp.

 

Ông Phạm Ngọc Tỉnh ý kiến đóng góp.

Ông Phạm Ngọc Tỉnh ý kiến đóng góp.

 

Ông Hoàng Thanh Bình trả lời ý kiến đóng góp của Cổ đông.

Ông Hoàng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến đóng góp của Cổ đông.

 

Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu.

Lưu Huỳnh Diệp Khuyên trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STTHọ và TênTổng số phiếuTỉ lệ %
1 Ông Hoàng Thanh Bình 3.827.094 107%
2 Bà Nguyễn Thị Minh Quang  3.622.469 101%
3 Bà Nguyễn Thị Tuất 3.453.265 96%
4 Ông Nguyễn Quốc Khánh 3.445.750 96%

 

 Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STTHọ và TênTổng số phiếuTỉ lệ %
1 Ông Đỗ Tiến Thuần 3.559.416 99%
2 Bà Ngô Thị Kiều Hạnh 3.547.549 99%
3 Bà Nguyễn Thị Linh Huệ  3.604.736 100%

Như vậy, căn cứ vào kết quả bầu cử trên, các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa cho cho nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị gồm 04 thành viên:

  • Ông Hoàng Thanh Bình
  • Nguyễn Thị Minh Quang
  • Nguyễn Thị Tuất
  • Ông Nguyễn Quốc Khánh

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

  • Ông Đỗ Tiến Thuần
  • Ngô Thị Kiều Hạnh
  • Nguyễn Thị Linh Huệ

Tặng hoa HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Đỗ Cử Nhân - Tặng hoa chúc mừng HĐQT / BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 

Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm.

 

Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn toàn thể Cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

 

Power by Sách Khánh Hòa.