cart.general.title

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Hành Sách Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Phát hành sách Khánh Hòa trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc “Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty”:

  • Tên cổ phần: Cổ phần của Công ty Cổ phần Phát Hành Sách Khánh Hòa.
  • Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
  • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  • Số lượng cổ phần chào bán: 1.500.000 cổ phần.
  • Tổng giá trị phát hành: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
  • Tỉ lệ thực hiện: 2:1 (Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 02 quyền được mua 01 cổ phần mới.
  • Danh sách cổ đông phát hành: chốt ngày 31/05/2022.
  • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 15/6/2022 đến 17h00 ngày 25/6/2022.
  • Thời gian đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 15/6/2022 đến 17h00 ngày 30/6/2022.

Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ Phòng Kế toán tài chính - Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa hoặc điện thoại: 0258 3730 3399 – nhánh 6004 (Ms Thảo).

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm nội dung thông báo:

1.THONG BAO CHAO BAN

2. HUONG DAN QUY TRINH

Mau 1 - GIAY DANG KY MUA CP

Mau 2 - GIAY DE NGHI CHUYEN NHUONG

Mau 3 - GIAY DE NGHI MUA CP NHAN CHUYEN NHUONG