cart.general.title

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO

V/v: mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 như sau:
1.    Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2021.
2.    Địa điểm: Sảnh Ganesha hall 2 – Champa Island Nha Trang Resort – số 304 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang.
3.    Nội dung dự kiến:
-    Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021;
-    Báo cáo tài chính năm 2020;
-    Trình phân phối lợi nhuận theo Báo cáo tài chính năm 2020; 
-    Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
-    Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
4.    Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách cổ đông do HĐQT chốt ngày 20/5/2021.
5.    Về việc biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp:
Để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh Nghiệp 2020:
“….
3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
…”
Quý cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty trước 11 giờ 30 ngày 18 tháng 06 năm 2021 qua các kênh thông tin:
Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa -  34 Thống Nhất, P. Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Email: info@sachkhanhhoa.com 
Fax: (0258) 3825 440.

6.    Tài liệu đính kèm:
-    Chương trình họp ĐHĐCĐ và các tài liệu dự kiến sử dụng trong cuộc họp. 
-    Toàn bộ văn bản này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông có thể xem tại đường dẫn https://sachkhanhhoa.com/pages/dai-hoi-co-dong.
-    Phiếu biểu quyết.
-    Giấy uỷ quyền (mẫu tham dự họp).

 • Lưu ý: 

-    Quý Cổ đông là cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức khi tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo bản chính và xuất trình Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác (sau đây gọi chung là “Giấy tờ tùy thân”) và Thông báo mời họp này để đăng ký tham dự họp. 
-    Trường hợp người được ủy quyền của Quý cổ đông tham dự họp thì phải xuất trình bản chính Giấy tờ tùy thân của Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền (theo mẫu Công ty đính kèm) và Thông báo mời họp này.

Để công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 trực tiếp tại Phòng HC.NS - Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa; địa chỉ: 34 Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hoặc điện thoại : 0258 730 3399 – nhánh 6010 (Ms. Khuyên); Email: khuyen.lhd@sachkhanhhoa.com.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Quý cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi trên website www.sachkhanhhoa.com để kip thời cập nhật tình hình tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo, khuyến cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. 
Trân trọng thông báo./. 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG THANH BÌNH 

(Đã ký)
 
Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 1. Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
 2. Chương trình đại hội
 3. Báo cáo hoạt động kinh doanh 2020 và Phương hướng 2021
 4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo tài chính 2020
 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận
 6. Báo cáo Ban Kiểm soát
 7. Tờ trình các nội dung ủy quyền HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
 8. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 2021
 9. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2021
 10. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021